Làm việc thông minh hơn

huylam Làm việc hiệu quả Leave a Comment

Có lẽ không chỉ mình, mà bạn và mọi người cũng vậy, luôn tìm cách để làm sao hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, với kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, mong muốn và thực tế thường không giống như nhau. Do đó mình luôn phải đi tìm các phương pháp làm việc thông minh. Hiện mình …

huylamLàm việc thông minh hơn